tűzvédelem és munkavédelem
   
   
   
   
 
 
 
 
 

Munkavédelmi hatósági felügyelet, bírságok, hatósági eljárás

Munkavédelem

2012. január 1-jétől új néven működnek az alábbi munkavédelmi hatóságok

 • országos munkavédelmi hatóság: Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatósága (www.ommf.gov.hu).
 • területi munkavédelmi hatóságok (megyeszékhelyeken): Fővárosi, Megyei Kormányhivatalok Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének Munkavédelmi Felügyelősége

A munkavédelmi hatóság jogosult munkavédelmi ellenőrzésre, majd az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedésre, felelősségre vonásra, bírság kiszabására.

A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed:

 • a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
 • a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és anyagokra, az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására, bejelentésére, nyilvántartására, megelőzésére tett intézkedésekre.

A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására, bírság kiszabására a munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.

A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen:

 1. munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
 2. időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
 3. soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
 4. kockázatértékelés elmulasztása (ennek keretében a szükséges expozícióbecslés/mérés hiánya);
 5. a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, hiánya;
 6. a munkavégzés összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
 7. a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket, sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
 8. a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
 9. a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás;
 10. a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.


Munkavédelmi bírság

A 273/2011. (XII. 20.) Kormányrendelet alapján a munkavédelmi bírság mértéke:

- A munkavédelmi bírság alapösszege a súlyosan veszélyeztetett munkavállalónként 50 000 (ötvenezer) Ft.

Például: Ha egy 5 fős cégnél olyan dokumentációs hiányosságokat észlelnek, amely minden egyes dolgozót veszélyeztet
(pl. kockázatértékelés), akkor a büntetés összege: 5 x 50 000 Ft.

- A bírság teljes összege 10 000 000 Ft-ig terjedhet.

- A munkavédelmi hatóságnak lehetősége van a bírság mértékének emelésére és csökkentésére.

Például: ha a hatóság munkavédelmi bírságot szabott ki az ellenőrzést megelőző két éven belül,
akkor a bírság mértékét 1,5-szörösére emeli meg.

A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki, amennyiben az azonos időben lefolytatott eljárás során megállapítható, hogy ugyanazon jogszabályi rendelkezést megsértve a veszélyeztetés több telephelyén is fennáll.

A munkavédelmi hatóság a bírságot az alábbiak mérlegelésével szabja ki:

 1. a veszélyeztetés mértéke,
 2. a veszélyeztetettek száma,
 3. a veszélyeztetés időtartama, ismétlődő jellege,
 4. a megsértett jogszabályi előírások száma,
 5. a veszélyeztetés várható következményei,
 6. a sérülés és az egészségkárosodás mértéke,
 7. a munkavállalók száma és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege,
 8. a kóroki tényezőkre megadott határérték túllépésének mértéke,
 9. a veszélyeztetés kialakulásához vezető egyéb mulasztás személyi és tárgyi körülményei

A bírság összegét módosító szorzótényezők:

- 1,5 ha két éven belül munkavédelmi bírságot kapott a cég,
- 0,8 mikro-, kis- és középvállalkozás esetén,
- 1,2 az alábbi esetekben:

 • egy előírt határértékek több mint 10%-os túllépése,
 • nincs munkavédelmi szakember,
 • nincs biztosítva a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás,
 • a kockázatértékelés hiányzik (kivéve I veszélyességi osztálynál, ott önmagában bírságalap)
 • a munkavédelmi oktatás nem került megtartásra;
 • munkavédelmi képviselő választásával kapcsolatos szabálytalanság
 • biztonsági és egészségvédelmi koordinátor hiánya (építkezéseknél)
 • a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyek (pl. járókelők) veszélyeztetése.

- 0,8 az alábbi esetekben:

 • a munkáltató tényfeltárást segítő magatartást tanúsított;
 • a veszélyeztetés megvalósulásában a munkavállaló szabályszegő magatartása is közrejátszott vagy
 • a munkáltató a hatályos munkavédelmi előírásoknál szigorúbb megelőző intézkedéseket valósít meg.


Hatósági nyilvántartás

A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.
A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg és munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza:

 • a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy, munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;
 • a jogsértést megállapító határozat keltét és számát;
 • a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának időpontját;
 • a munkavédelmi bírság tényét és mértékét.

Ezeket az adatokat a munkavédelmi hatóság nyilvánosságra hozza a honlapján történő közzététel útján.

A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat meghozatalától számított két év elteltével törli.

Munkavédelmi hatósági eljárás

Az eljárásban az ügyfél nem jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal.

Határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt munkanap az alábbi eljárásokban:

 • a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek,
 • a baleset munkabalesetnek minősítése,
 • a munkáltató és a munkavégző közötti munkavégzésre irányuló jogviszony szervezett munkavégzésnek történő minősítése

A munkavédelmi hatóság felügyelő jogosultságai:

 1. a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
 2. valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre jogosító igazolványával (amely a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét és a munkavédelmi hatóság megnevezését tartalmazza) igazolva - ellenőrzést tartani;
 3. a munkabaleseteket, kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni;
 4. a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítésére;
 5. a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
 6. az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
 7. a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket meghaladó expozícióban, vagy rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor - annak elhárításáig -, továbbá a nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység, illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény használatának felfüggesztését elrendelni;
 8. a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották vagy nem a jogszabályban foglaltaknak megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti munkabalesetnek;
 9. a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a meghatározott okirattal;
 10. a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó - a határozatban megjelölt egyéb - információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást időszakonként bejelentse;
 11. a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni;
 12. a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, valamint az ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni;
 13. az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére;
 14. munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.;
 15. a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg baleset bekövetkezése esetén a baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a munkáltatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés körébe. Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató nem azonosítható, - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók munkáltatója az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja.

Munkavédelem

Tegye fel már most kérdéseit, és hasznos tanácsokkal azonnal segítjhetjük munkáját!

Név:
E-mail cím:
Kérdés:

Kérem, írja be a biztonsági kódot!
KÓD

06 (30) 413-73-59
info@tuzesmunkavedelem.eu

Tűzvédelem
Munakvédelem
Főoldal | Tűzvédelem | Munkavedelem | Referenciak | Tűz és munkavédelem kapcsolat | Tűz és munkavédelem szolgaltatasok | Tűz és munkavédelem Blog | Munkavédelem munkaltatói kötelezettség
Munkavedelem_hatosagok | Munkavédelem munkavállalói kötelezettség | Munkavédelem munkabaleset | Munkavédelem vállaljuk | Munkavédelem kockázatértékelés
Tűzvédelem szakszerű tanacsadás | Mit tegyünk tűz esetén? | Tűzvédelem tűzmegelzés 3 kiemelt feladata | Tűzvédelem munkavallaló kötelezettsége
Tűzvédelem munkaltatói kötelezettség | Tűzvédelmi hatóságok
Tűzoltó készülékek karbantartása | Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata | Biztonsági világítás és jelek ellenőrzése | Társasházak tűzvédelme | Lőterek tűzvédelme

www.cseffo.huCopyright 2012.