tűzvédelem és munkavédelem
   
   
   
   
 
 
 
 
 

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK

Tűzvédelem
Vállaljuk a következő dokumentációk elkészítését:

Munkavédelmi szabályzat

A munkáltató jogszabályban előírt kötelessége, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek érvényesítése érdekében átfogó megelőzési stratégiát alakítson ki, amely az alábbiakra terjed ki:

 • munkafolyamat,
 • munkaszervezés,
 • technológia,
 • munkafeltételek,
 • munkakörnyezeti tényezők
 • szociális kapcsolatok

Az átláthatóság és gyakorlati használhatóság érdekében Munkavédelmi szabályzatban foglalhatók össze:

 • engedélyek (létesítés, üzembe helyezés, telepengedély)
 • a munkáltató kötelezettségei,
 • a munkavállaló kötelezettségei és jogai,
 • a munkavédelem helyi szabályai, utasítások,
 • a különböző szintű, munkavédelemmel kapcsolatos feladatok leírása az elvégzésére kijelölt felelősök nevével,
 • mentési terv,
 • elsősegély-nyújtási felszerelés és felelőse,
 • a munkavédelmi oktatás tematikája
 • orvosi sürgősségi ellátás, mentési és a tűzvédelmi szolgálatok elérhetőségei
 • A munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységek iratai, iratmintái (munkavédelmi üzembe helyezés, munkavédelmi vizsgálatok, kockázatértékelés, egyéni védőeszköz juttatás, munkabaleset kivizsgálása, nyilvántartások, jegyzőkönyvek, beutalók, bejelentések, munkavédelmi felülvizsgálatok igazolásai, stb.)

 

Mentési Terv

Rendellenes körülmények kialakulása esetére – amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó biztonsági előírások nem tarthatók be – a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni.

Mentési tervnek ki kell terjednie a következőkre:

 • a mentés irányításáért felelős személy, valamint közvetlen segítői;
 • az általános magatartási szabályok;
 • mentőcsoportok és feladatai;
 • a riasztás-bejelentés módja (munkáltató, munkavállalók, hatóságok);
 • a sérült, mozgásképtelen, eszméletét vesztett személy(ek) mentése, az elsősegélynyújtás lehetősége;
 • az energiaellátás korlátozása (lezárás), munkaeszközök, technológiai folyamatok leállítása, veszélyes anyagok, kész és félkész termékek, alapanyagok, épületek stb. mentése;
 • a rendkívüli esemény vizsgálata (az okláncolat meghatározása, a felelősség megállapítása);
 • helyreállítás megszervezése, az újraindítás.

 

Kockázatértékelés

A kockázatértékelés során azonosítani kell a várható veszélyeket (veszélyforrásokat, veszélyhelyzeteket), valamint a veszélyeztetettek körét, felbecsülni a veszély jellege (baleset, egészségkárosodás) szerint a veszélyeztetettség mértékét. (A kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint során az egészségvédelmi határértékkel szabályozott kóroki tényező előfordulása esetén munkahigiénés vizsgálatokkal kell elvégezni.gondoskodni az expozíció mértékének meghatározásáról.)

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedéseket I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben, de legalább 3 évente köteles elvégezni. és azt évenként felülvizsgálni.

Indokolt esetnek kell tekinteni a kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott tevékenység, technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz, munkavégzés) megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú, por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

Soron kívül el kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.

A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles legalább 5 évig megőrizni.

 

Egyéni védőeszközjuttatás rendje

Egyéni védőeszközök, védőital, tisztálkodási eszközök és szerek juttatása
A munkavállalók életének, egészségének megóvása érdekében a munkáltató a szükségleteknek megfelelően köteles védőeszközöket, védőruházatot a dolgozók rendelkezésére bocsátani.

Egyéni védőeszköz
Minden olyan eszköz, amelyet a munkavállaló azért visel vagy tart magánál, hogy az a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkentse.

Használata:

 1. pénzben megváltani nem lehet,
 2. a munkáltató ingyenesen biztosítja,
 3. a dolgozó köteles a részére kiadott egyéni védőfelszerelést használni,
 4. személyi használatra szolgál, kihordási ideje nincs,
 5. a munkahelyről hazavinni nem lehet,
 6. tisztán tartásáról, cseréjéről a munkáltató gondoskodik,
 7. elvesztése vagy megrongálódása esetén a munkavállaló anyagi felelősséggel tartozik,
 8. amennyiben a munkavállaló munkaviszonya megszűnik, a dolgozó vagy a hozzátartozója köteles a védőeszközt, védőruházatot a munkáltatónak leadni.

Nem minősül védőeszköznek: a közönséges munkaruha és az olyan egyenruha, illetve formaruha, amelyet nem a munkavállaló biztonságának és egészségének védelmére terveztek, illetve vizsgáltak.

Védőital juttatása
A klímakörnyezet kedvezőtlen hatásainak megelőzése céljából munkaszervezési intézkedéseket kell tenni: óránként pihenőidőt kell közbeiktatni, félóránként védőitalt (melegben ivóvíz, hidegben tea) kell biztosítani. A védőital és a tea elfogyasztásához a dolgozók létszámának megfelelően személyenként és egyéni használatra kiadott ivópoharakról kell gondoskodni. A védőital, valamint a tea készítése, tárolása, kiszolgálása a közegészségügyi követelmények betartása mellett történhet.

Tisztálkodási eszközök, szerek juttatása
Azokon a munkahelyeken, ahol a dolgozó bőrét a munka során nagyfokú szennyeződés éri, vagy közegészségügyi szempontból indokolt, tisztálkodási szereket, eszközöket kell biztosítani.

 

Munkavédelmi oktatási tematika, tananyag

A munkavédelmi ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.

    Az oktatás megtartásának ideje:

 1. munkába álláskor,
 2. ismétlődő (évente),
 3. munkahely vagy munkakör megváltozásakor,
 4. munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor, új technológia bevezetésekor.

 Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani.

Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban kell rögzíteni.

 


valamint a következő munkavédelmi szakfeladatok elvégzését:

Munkaeszközök üzembe helyezése, időszakos biztonsági felülvizsgálatok

- Előzetes vizsgálat
Az előzetes vizsgálat során, a munkavédelmi üzembe helyezés feltételeként meg kell állapítani, hogy a létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia megfelelnek az előírt tárgyi, személyi, szervezési és munkakörnyezeti feltételeknek.
Veszélyes munkaeszköz, technológia próba- vagy kísérleti jelleggel történő üzemeltetéséhez szintén szükséges az előzetes vizsgálat. Az ilyen jellegű üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.
Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e:

 1. a létesítést végzők (tervező, kivitelező) nyilatkozatai,
 2. a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési eredmények,

a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok (Egyes veszélyes munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv). A megfelelőségi nyilatkozat beszerzése a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is szükséges.

 1. tanúsítványok,
 2. a szükséges hatósági engedélyek,
 3. az üzemeltetéshez szükséges utasítások

- Veszélyes munkaeszközök, egyéni védőeszközök, technológia és a munkahely időszakos biztonsági felülvizsgálata.

- Soron kívüli ellenőrzés:

 1. ha a munkaeszköz, technológia közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be;
 2. rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30 napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.
Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani.

 

Munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és nyilvántartása

A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést (a fokozott expozíciós eseteket is):

 1. be kell jelenteni,
 2. ki kell vizsgálni,
 3. nyilvántartásba kell venni.

A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.

Bejelentés, kivizsgálás, nyilvántartás során rögzíteni kell a következőket

I. A sérült (megbetegedett) személyes adatait:

 1. név (születési név is),
 2. anyja neve,
 3. társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma),
 4. születési helye és időpontja,
 5. neme,
 6. állampolgársága,
 7. lakóhely (lakcím).

II. A munkáltató adószámát, amennyiben ezzel nem rendelkezik, saját adóazonosító jelét.

A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító személynek haladéktalanul jelenteni.

Tűzvédelem

Tegye fel kérdéseit,
és hasznos tanácsokkal azonnal segítjhetjük munkáját!

Név:
E-mail cím:
Kérdés:

Kérem, írja be a biztonsági kódot!
KÓD


 


Vagy kérjen egy gyors árajánlatot!

06 (30) 413-73-59

info@tuzesmunkavedelem.eu
 
Tűzvédelem
Munakvédelem
Főoldal | Tűzvédelem | Munkavedelem | Referenciak | Tűz és munkavédelem kapcsolat | Tűz és munkavédelem szolgaltatasok | Tűz és munkavédelem Blog | Munkavédelem munkaltatói kötelezettség
Munkavedelem_hatosagok | Munkavédelem munkavállalói kötelezettség | Munkavédelem munkabaleset | Munkavédelem vállaljuk | Munkavédelem kockázatértékelés
Tűzvédelem szakszerű tanacsadás | Mit tegyünk tűz esetén? | Tűzvédelem tűzmegelzés 3 kiemelt feladata | Tűzvédelem munkavallaló kötelezettsége
Tűzvédelem munkaltatói kötelezettség | Tűzvédelmi hatóságok
Tűzoltó készülékek karbantartása | Tűzoltó-vízforrások felülvizsgálata | Biztonsági világítás és jelek ellenőrzése | Társasházak tűzvédelme | Lőterek tűzvédelme

www.cseffo.huCopyright 2012.