T&M Tűz- és Munkavédelmi Iroda
Tűzvédelem
Munkavédelem

CÉGEK és EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK
tűzvédelme

CÉGEK és EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelmi feladatai és kötelezettségei

Törvényi háttér:

  • 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről (Ttv)
  • 54/2014. (XII. 5.) számú BM rendelet: Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)
  • 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a hatósági bírságokról

A tűzvédelmi törvény (Ttv) alapján az egyéni vállalkozóknak és a jogi személyiségű gazdasági társaságoknak (pl. Kft.) a cégnél munkát végzők létszámától függetlenül az alábbi legfontosabb tűzvédelmi kötelezettségei vannak:
(A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek tűzvédelemmel és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai Ttv 18. és 19. §)

Gondoskodniuk kell:

  • a létesítmény (iroda, telephely), üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban a jogszabályokban meghatározott (OTSZ, OTÉK, végrehajtó rendeletek) tűzvédelmi követelményeinek megtartásáról,
  • a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
  • a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezés, készülék, állandó üzemképes állapotban tartásáról, időszaki ellenőrzéséről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról
  • a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, jogszabályokban meghatározott feltételeinek biztosításáról.

Tűzvédelmi feladataik az OTSZ alapján:

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (vagy utánvilágító) biztonsági jelekkel (táblákkal) kell megjelölni (398. §). A kijárati, vészkijárati ajtónál utánvilágítő táblát kell elhelyezni (396 §). A bejáratánál és a helyiségekben a tűz- vagy robbanásveszélyre, az előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó jelet kell elhelyezni. A közmű nyitó- és zárószerkezetét, a villamos berendezés kapcsolóját meg kell jelölni táblával (OTSZ 565. §). A tűzoltó készülékeket utánvilágító biztonsági jellel kell megjelölni. (401. §)

A tűzvédelmi törvény az 5-nél több munkavállalót foglalkoztató cégek számára írja elő a fent felsorolt tűzvédelmi kötelezettségek tűzvédelmi szabályzat formájában történő írásba foglalását. Az ennél kevesebb létszámú munkavállalót foglalkoztató cég választhat egyéb formát is a tűzvédelmi szabályok megfogalmazására a cég számára munkát végzők tájékoztatása céljából (pl. Tűzvédelmi Házirend/Útmutató/Utasítás/Szabályok)

A cég ügyvezetőjének/tulajdonosának kötelezettsége ezeket a szabályokat, előírásokat megismertetni, valamint a szabályokat betartatni. Egy esetleges tűzeset bekövetkeztekor (tűzvizsgálat, biztosítói vizsgálat, kárfelmérés során, amikor a kár nagyságának, okozójának, felelősségeknek a megállapítása történik) kulcsfontosságú annak bizonyítása, hogy ki hogyan tett eleget tűzvédelmi kötelezettségeinek (a legjobb bizonyíték az írásban közölt és aláírásukkal igazoltan átvett szabályok, utasítások).

A jogszabályokban előírt tűzvédelmi kötelezettségek folyamatos megtartását a tűzvédelmi hatóság (katasztrófavédelem) ellenőrzi, szabálytalanságok esetén tűzvédelmi bírságot szab ki. Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők. A tűzvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás. (Ttv. 43. §)

Itt kérhet egyedi árajánlatot:

Név:
E-mail cím:
Telefonszám:


Árajánlatkérés tárgya:
Kérem, írja be a biztonsági kódot:
ellenőrző kód06 (30) 82 42 346
info@tuzesmunkavedelem.eu

tmtuzesmunkavedelem@gmail.com

Főoldal | Tűz- és munkavédelmi szolgáltatásaink | Referenciák
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK tűzvédelme | Társasházak tűzvédelme | Tűzvédelmi szakvizsgáztatás
TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK, SZÁRAZ TÜZIVÍZ-VEZETÉKEK, HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐK karbantartása
CÉGEK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK munkavédelme | Mit tegyünk MUNKABALESETEK esetén? | MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT és MUNKAVÉDELMI OKTATÁS
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS, KÉMIAI KOCKÁZATBECSLÉS
HACCP DOMUMENTÁCIÓK KÉSZÍTÉSE |

www.cseffo.hu Copyright 2024.